dokumendid

Väike Werrone Kool
ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE, ÕPPEMAKSUSOODUSTUSTE NING ÕPPETOETUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD, ÕPPEMAKSU SUURUS
1. Õppemaksu suuruse kinnitab kooli pidaja nõukogu vähemalt kolm (3) kuud enne õppeaasta algust. Õppemaksu suurust võib tõsta kuni 10% kahe õppeaasta vahel. Õppemaksu suurust õppeaasta jooksul ei muudeta. 2018/19. õppeaastal on õppemaksu suuruseks 60 eurot kalendrikuus.
2. Lisaks õppemaksule hüvitab lapsevanem ka õpilase toitlustamise ja õppevahenditega seotud kulud selles osas, mida ei hüvitata vastavalt seadusele kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest.
3. Õppemaksust kedagi ei vabastata.
4. Õppemaksu tasumise ning toitlustamise ja õppevahenditega seotud kulude kandmise kord lepitakse kokku kooli pidaja ja lapsevanema vahel sõlmitavas lepingus.
5. Lapsevanemal on õigus sotsiaalse vendluse printsiibist ja oma majanduslikest võimalustest lähtuvalt tasuda õppemaksu kõrgendatud määral, mis fikseeritakse seltsi ja lapsevanema vahelises lepingus. Kehtivast õppemaksust kõrgendatud määra tasumata jätmisel ei arvestata kooli pidaja nõukogu poolt kehtestatud õppemaksu suurust ületavalt summalt viivist ega rakendata muid sanktsioone.
6. Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus taotleda kuni 10% õppemaksu soodustust järgmistel juhtudel:
6.1. koolis õpib ühest perest rohkem kui üks laps;
6.2. perel on majanduslikud raskused.
7. Soodustuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kooli pidajale motiveeritud taotluse. Kooli pidaja teeb otsuse ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.
8. Õppetoetusi koolis ei anta.

Kehtestatud kooli pidaja nõukogu otsusega 28.03.2018