AVALIK KONKURSS

Ole keegi, kes paneb igaüht tundma, et ta on keegi

 

Jõudsalt kasvav

Väike Werrone Kool kuulutab välja avaliku konkursi

KLASSIÕPETAJA

INGLISE KEELE ÕPETAJA

MUUSIKAÕPETAJA 

leidmiseks

 

Väike Werrone Kool ühendab 100 aastat vana waldorfpedagoogika ja nüüdisaegse õpikäsituse.

Eeldame kandidaadilt soovi edendada lapse loomulikku arengut toetavat kooli, koostööd kolleegide, laste ja lastevanematega, harjumust oma tegevusi mõtestada,  valmisolekut ennast arendada nii isiksusena kui ka waldorfpedagoogikas.

Avaldus, kandidaadi haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja soovi korral täiendavad dokumendid saata e-postiga või eelnevalt kokku leppides tuua kooli paberkandjal.

Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks ja dokumentide esitamiseks info@vwk.ee, mob 554 6938.